När jag sätter mig för att sammanfatta detta händelserika år har jag precis nåtts av den positiva nyheten att Arvsfonden beviljat Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) medel för att skapa ett projekt kring anhöriga och samsjuklighet. Tidigare samlades företrädare för regionala nätverk inom Riksförbundet Hjärnkoll för att föra dialog om hur arbetet med att minska stigma och fördomar runt om i Sverige kan bedrivas på bästa sätt.

Arbetet som bedrivs i Riksförbundet Hjärnkoll, i nära samarbete med NSPH, är brett och omfattar stora delar av samhället. Vi som är engagerade i frågorna upplever dess mångfacettering varje dag – så många berörs av psykisk ohälsa.

2021 har verkligen varit ett förändringens år! Ett år då Anki Sandberg, efter många års trogen tjänst, lämnat ordförandeposten och jag valdes till ny ordförande. En ny verksamhetschef, Maria Sundström, har anställts och vi har bytt lokaler. Numera hittar ni oss på The Park Södra på Magnus Laduslåsgatan på Södermalm i centrala Stockholm.

2021 har också kännetecknats av de nya digitala arbetsformerna som vi tagit till oss på allvar i spåren av pandemin. Först ett nödvändigt ont, har digitaliseringen nu blivit något vi alltmer ser möjligheterna med. Som exempelvis den stora uppslutningen kring både Riksförbundet Hjärnkolls och NSPH:s webbinarier som lockat rekordmånga människor från hela landet att delta och diskutera våra hjärtefrågor. Samtidigt har vi saknat att träffas. Det finns något med det fysiska mötet som är svårt att ersätta med teknik.

Under året har vi också tittat inåt på den egna organisationen. Ett led i detta är att vi påbörjat en organisations- och stadgeöversyn i syfte att kunna stärka och utveckla Riksförbundet Hjärnkoll och NSPH framöver. Vi har också arbetat med att utveckla organisationernas interna riktlinjer och policys.

Konferens med tema återhämtning slog rekord

Det utåtriktade arbetet har bland annat bestått av kampanjer, föreläsningar, utbildningar och debattartiklar. Vi har nått ut brett och flera av våra frågor har fått stor uppmärksamhet. Intresset är också stort kring återhämtning vid psykisk ohälsa. Över 1200 personer anmälde sig till vårt webbinarium ”Återhämtning – vägar till hälsa” som anordnades i oktober i anslutning till World Mental Health Day (WMHD) den 10 oktober. Det är rekord för en konferens som båda organisationerna har anordnat tillsammans, och visar hur många som berörs av och vill veta mer om återhämtning. I samband med konferensen hade Riksförbundet Hjärnkoll, tillsammans med NSPH, en digital kampanj i organisationernas respektive sociala medier som pågick under hela veckan, med temat återhämtning.

Riksförbundet Hjärnkolls kampanjdag #5min5maj var även i år mestadels digital. Kampanjen var ett samarbete mellan Riksförbundet Hjärnkoll och de regionala Hjärnkollföreningarna och i sina respektive sociala medier uppmärksammades frågor kring psykisk ohälsa under fem dagar i stället för en.

Det är med tillförsikt jag tittar framåt mot 2022, då flera stora samarbeten och satsningar kommer påbörjas och utvecklas under året. En sådan satsning är lanseringen av NSPHs handbok i brukarinflytande. Där kommer NSPH samla goda exempel, bland annat om Riksförbundet Hjärnkolls arbete, på hur en brukarrörelse kan organiseras och berätta om metoder för ökat brukarinflytande som kan användas i det praktiska arbetet.

Avslutningsvis vill jag sända ett stort tack till alla som engagerar sig i Riksförbundet Hjärnkolls och NSPHs frågor, såväl inom som utanför våra organisationer. Ni är med och gör skillnad!

Conny Allaskog
Ordförande Riksförbundet Hjärnkoll & Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)