Hjärnkolls samtalsgrupper


Vi pratar om livet –
samtalsgrupp för seniorer
Hjärnkoll har tagit fram samtalsgruppen Vi pratar om livet för seniorer 60+ som är intresserade av att stanna upp och reflektera över livet och dela sina erfarenheter med andra.

Grupperna leds av seniorambassadörer som gått en samtalsledarutbildning för just det här samtalsmaterialet.  Samtalsgrupperna kan genomföras för enbart män, för enbart kvinnor samt för blandade grupper.


Vad deltagande i samtalsgruppen Vi pratar om livet kan ge
Syftet med samtalsgruppen är att:

 • förebygga och motverka social isolering och ofrivillig ensamhet
 • ge utrymme för fördjupande samtal som kan saknas i de äldres vardag
 • skapa rum för gemenskap och upplevelsen av samhörighet
 • öka känslan av att livet är meningsfullt
 • öka psykiskt och existentiellt välmående.


Är du intresserad av att arrangera en samtalsgrupp?
Vi vänder oss främst till dig som arbetar inom kommunal verksamhet eller inom primärvård och som vill erbjuda dina brukare/patienter möjligheten att delta i en samtalsgrupp. Även församlingar, pensionärsföreningar, bibliotek och liknande finns bland dem vi samarbetar med. Träffpunkter/mötesplatser för äldre, äldreboenden, vårdcentraler och äldrepsykiatrin är några platser där samtalsgrupper har genomförts.

Det är viktigt att deltagarna kan medverka kostnadsfritt och att vi når personer som inte har egen kraft att anmäla sig till en aktivitet. Därför är det avgörande för oss att samarbeta med er som möter dem i er vardag. Hjärnkoll tillhandahåller samtalsledare och samtalsmaterial – ni som beställare tillhandahåller lokal och fika. Det är även beställaren som står för samtalsledarens arvode och resor (kontakta Hjärnkoll för aktuell prislista).


Vi pratar om livet
– samtalsgrupp för seniorer

 • Omfattar åtta träffar om två timmar per tillfälle inklusive fikapaus.
 • Under träffarna avhandlas bland annat teman som Att åldras, Livet i backspegeln, Oro och förtröstan, Existentiella frågor, Åldrandets möjligheter och Vägen framåt.

Ett aktivt samarbete mellan Hjärnkoll och beställare ger förutsättningar för att erbjudandet når ut till dem som bäst behöver det, de som ligger i riskzonen för en nedåtgående spiral av ensamhet, isolering och psykisk ohälsa.


Bakgrund
Ungefär 10% av äldre i Sverige upplever ofrivillig ensamhet. 12-15 % har diagnosticerad depression, men mörkertalet antas vara stort och skillnader och förutsättningar varierar stort beroende på framför allt utbildning, kön, klassbakgrund, ekonomi och etnicitet. Äldre män är överrepresenterade när det gäller suicid. Enligt Socialstyrelsens rapport från 2018 finns starka samband mellan depression, social isolering och suicidbeteende. Det är därför viktigt att förebygga och motverka ensamhet och isolering, och därmed motverka risken för depression och suicid. Hjärnkolls samtalsgrupper är del i det arbetet.

Samtalsmaterialet Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer baseras på forskningsresultat och utvärderingar av egna och andras samtalsgrupper. Resultaten visar att:

 • Samtalsgrupper är kostnadseffektiva insatser.
 • Många äldre upplever brist på fördjupning i sina liv och detta kan samtalsgruppen vara en plats för.
 • De existentiella samtalen har varit det viktigaste för deltagarna, följt av mänskliga möten och bekräftelse från andra.
 • Att få känna att man inte är ensam med de frågor man har är också viktigt.
 • Tillbakablickande underlättar åldrandet och stödjer den äldre att finna mening i livet, ger möjlighet till försoning och acceptans av livet sådant det blev.
 • Deltagare i samtalsgrupper får bättre kännedom om sig själva och sina behov.
 • Resultat visar en minskad upplevd ensamhet, minskad ångest och större tilltro till framtiden.