Integritetspolicy för Riksförbundet Hjärnkoll

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Riksförbundet Hjärnkoll, org.nr: 802490-8314, The Park, Magnus Ladulåsgatan 1, 118 65 Stockholm (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet och är ansvarig för att behandla personuppgifter i enlighet med svensk lag.

Föreningen har som ändamål att bedriva verksamhet i enlighet med ”Föreningens Stadgar och etisk plattform för Hjärnkoll och Hjärnkollambassadörerna”.

Riksförbundet Hjärnkoll är personuppgiftsansvarig. Riksförbundet verkar på nationell nivå, med huvudsäte och kansli i Stockholm. Hjärnkolls regionala föreningar, som är egna juridiska personer, är i sin tur egna personuppgiftsansvariga.

Vilka personuppgifter samlar vi in och till vilka ändamål?

Ambassadörer

Riksförbundet Hjärnkoll samlar in vissa personuppgifter när du bli ambassadör via vårt ambassadörsregister. Där sparar vi förutom namn, adress och e-postadress viss personlig information om dig såsom personnummer och annan information vi behöver för att kunna matcha dig som ambassadör mot uppdragsgivarens önskemål. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är samtycke. Dina uppgifter sparas så länge du är ambassadör, men rensas bort om du inte längre vill vara ambassadör. Registret ligger i en särskild databas som hanteras av ett fåtal personer på rikskansliet i Stockholm. Vid matchningen förmedlas dina uppgifter vidare till uppdragsgivaren, men bara efter ditt godkännande. Om du som ambassadör vill veta vilka uppgifter vi har om dig, skriv till info@hjarnkoll.se eller ring 070-052 51 20.

Uppdragsgivare

Riksförbundet Hjärnkoll sparar kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) till uppdragsgivare, det vill säga de som anlitar ambassadörer som föreläsare, för att kunna följa upp och kvalitetssäkra vårt arbete och för att kunna marknadsföra vårt erbjudande.

Anmälan till aktiviteter och beställningar av material

Vid anmälan till aktiviteter som anordnas av föreningen och vid beställningar av
material används dina personuppgifter för att kunna administrera deltagandet samt till
fakturering som sker enligt bokföringslagen.
På Riksförbundet Hjärnkolls webbplats finns en webbutik där man kan beställa trycksaker och annat material. Personuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer) kopplade till beställningar sparas som underlag till faktura och följer gällande lagstiftning. Kontaktuppgifter/personuppgifter lagras ej i något kundregister.

Foton och videor

Riksförbundet Hjärnkoll tar ibland mingelbilder och andra foton samt spelar in korta videor i samband med våra egna evenemang. En del foton och videor publiceras på webbplatsen och i våra sociala kanaler för att berätta om Hjärnkolls arbete. Vi ber alltid om tillåtelse från de personer som förekommer på bild och film samt upprättar samtyckesavtal med berörda personer.

Nyhetsbrev

Riksförbundet Hjärnkoll använder nyhetstjänsten Get a newsletter. Via den tjänsten skickar vi ut våra nyhetsbrev. Vi skickar bara ut till dig som aktivt samtyckt att få nyhetsbrev från oss. Du kan när som helst avregistrera dig genom att klicka på en länk i slutet av nyhetsbrevet. Vi kan också komma att kommunicera med dig via sociala medier genom din e-postadress.

Cookies på webbplatsen

En cookie-fil är en del av en text som kan placeras i din dators hårdvara. Riksförbundet Hjärnkoll använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser, genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt. Du kan i inställningarna för din webbläsare själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte. Du kan även när som helst välja att ta bort sådan cookie-filer som har placerats hos dig. Läs mer om hur vi använder cookies på vår webbplats.

Övriga personuppgifter

Riksförbundet Hjärnkoll samlar in vissa personuppgifter när du anmäler dig till en utbildning, en föreläsning, ett seminarium eller ett annat arrangemang via vår webbsida eller via e-post. Förutom namn och e-postadress behöver vi ibland ta in uppgifter om kostönskemål (specialkost), allergier och eventuella behov när det gäller tillgänglighet för att administrationen av våra arrangemang ska fungera. Den rättsliga grunden för att behandla dessa personuppgifter är även här samtycke. Dina uppgifter kommer inte att sparas längre än nödvändigt.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Om föreningen vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje
land kommer du att informeras särskilt om detta.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Riksförbundet Hjärnkoll behandlar dina personuppgifter så länge du är ambassadör hos
oss. När ditt ambassadörskap upphör raderas dina personuppgifter. Föreningen kommer då
endast att fortsätta lagra dem om det följer någon sådan skyldighet av lag.

  • Personnummer och känslig information kommer att raderas snarast möjligt när informationen inte längre behövs.
  • Personuppgifter som lämnas i samband med fakturering sparas i enlighet med bokföringslagen.
  • Personuppgifter i samband med beställningar sparas bara så länge som krävs för att beställningen ska kunna genomföras.
  • Personuppgifter i samband med gåvor och deltagande på läger sparas så länge intresse kan finnas, till exempel för att kunna informera om nya läger etc. samt uppmana om givande. Informationen sparas dock som längst i 3 år.

Vilka rättigheter har du?

Du som registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.

Ambassadören har inte möjlighet att komma åt sina personuppgifter via eget inlogg till ambassadörsregistret utan behöver kontakta Riksförbundet Hjärnkoll för uppdatering av sina kontaktuppgifter. Mejla info@hjarnkoll.se eller ring på 070-052 51 20.

Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifterna tills de blir
ändrade.

Du har under vissa omständigheter rätt att bli raderad:

  • Om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlades in för.
  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om behandlingen sker för direktmarknadsföring och du motsätter dig att uppgifterna behandlas.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.
  • Om radering krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet.

Du har också rätt att återkalla ett samtycke, motsätta dig automatiskt beslutsfattande, profilering och invända mot direktmarknadsföring.

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter, begära begränsning av behandling eller invända mot
behandling. Kontakta föreningen via info@hjarnkoll.se eller ring på 070-052 51 20 för att utöva dina rättigheter.

Vidare har du rätt att inge ett klagomål avseende föreningens behandling av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, besök www.imy.se

Om du vill veta mer

Har du frågor om föreningens personuppgiftsbehandling eller vill utöva dina rättigheter
kontaktar du föreningen via info@hjarnkoll.se eller ring på 070-052 51 20.