Här kan du titta på föreläsningsserien ”Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid”.

Hur når vi de äldre männen?

Hjärnkolls arbete med Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är det viktigt för oss att nå personer som inte av egen kraft tar sig till en studiecirkel eller samtalsgrupp och som har en ökad risk att hamna i ofrivillig ensamhet och drabbas av oro, ångest och depression. Vår egen erfarenhet överensstämde med forskningens – det är mycket färre män som deltar i samtalsgrupper som skulle kunna öka deras välmående.  

Här kan du läsa mer om samtalsgruppen Vi pratar om livet.

Forskning visar att män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller suicid. De söker inte lika ofta hjälp för psykiska besvär som yngre män och kvinnor. Flertalet av de som tagit sitt liv eller försökt lider av depression, inte sällan odiagnosticerad.

Hösten 2019 genomförde vi en intervjuundersökning med 24 män mellan 75 år och 92 år som aldrig deltagit i en samtalsgrupp för äldre. Vi ville veta vad som skulle få dem att vilja delta, vad som stod i vägen, och vad de skulle vilja prata om. Vi ställde också frågor om deras nuvarande sociala kontakter. Denna undersökning gav oss idén till innevarande projekt. De intervjuade männen visade sig vara skrämmande ensamma och deras generations mansroll avhöll dem från att delta i samtal om livet. De upplevde inte att information om samtalsgrupper berörde dem, men när de fick förklarat för sig vad det skulle innebära ville nästan alla delta.  

Intervjuundersökningen Män som (inte) pratar om livet (pdf).

Hur når vi då de äldre männen? Om de inte självmant kommer till oss måste vi söka upp dem. Vilka vet var de finns? Personer som möter dem i sitt arbete inom kommunal och regional verksamhet. Det är därför avgörande för ett framgångsrikt projekt att vi samarbetar med dessa.  

Samverkan avgörande för att hitta nya vägar

Det finns ett stort behov av att hitta vägar för att nå äldre personer som är på väg att glida in i psykisk ohälsa eller som redan har gjort det. Projektet ämnar därför bygga hållbar samverkan med kommun/stad och region för att tillsammans förebygga suicid bland äldre och utforma en modell som kan inspirera andra regioner och organisationer. Projektet bedrivs i samarbete med beslutsfattare och professioner inom Västra Götaland / Göteborg samt Region Stockholm / Stockholms stad. Hjärnkoll Västra Götaland är samverkanspart.  

Genom projektmedel från Folkhälsomyndigheten har vi också fått möjlighet att beforska samverkansprocessen. Denna följeforskning står forskare från Stiftelsen Äldrecentrum FoU i Stockholms län för.  

Projektets mål är att

  • ta fram en modell för att kunna erbjuda män över 70 år delaktighet i samtalsgruppen Vi pratar om livet, 
  • identifiera vägar och arbetssätt för att nå målgruppen, tillsammans med medarbetare och beslutsfattare inom kommunal och regional verksamhet,
  • genomföra en vetenskaplig studie, så kallad följeforskning,
  • stärka samtalsgruppledare i att samverka med kommun och regionföreträdare samt aktivt söka upp målgruppen.

Projektet genomförs både i Västra Götaland och Stockholm under perioden 2020 – 2023.

Här kan du läsa mer om hur arbetet ska genomföras.

Seminarium och föreläsningsserie  

Enligt projektplanen skulle vi i slutet av hösten hållit en konferens för alla samverkansparter i projektet och deras nätverk, där vi skulle lära känna varandra, lyssna till inspirerande och kunniga föreläsare. Men pandemin ville annorlunda.  

Ett internt seminarium för de som är eller kommer att vara involverade i projektet genomförs den 4 december 2020. Samt, samma datum, en lansering av föreläsningsserien ”Ensamhetens pris? – om äldre män och suicid” som kommer att ligga här på vår hemsida under 2021.

I föreläsningsserien får vi möta experter inom området äldres psykiska (o)hälsa, suicid bland äldre och suicid bland män. Vi får också möta två egenerfarna män som delar med sig av tankar kring temat. Det gläder oss att på det här sättet kunna erbjuda detta till alla som är intresserade.