Det är aldrig för sent att må bra

Psykisk ohälsa finns i alla åldersgrupper, inte minst bland äldre. Genom Hjärnkoll kan du boka en äldre ambassadör som delar med sig av sin berättelse. Seniorambassadörens föreläsning handlar om hens egen erfarenhet av psykisk ohälsa med ett livsloppsperspektiv och kan användas som startpunkt för vidare samtal om ämnet för såväl beslutsfattare och yrkespersoner som för äldre själva.

Enligt professor Ingmar Skoog (forskningscentrum AgeCap, Göteborgs Universitet) finns grupper av äldre som uppvisar högre grad av depressiva symtom och ångest. Dessa är framförallt personer med lägre utbildning, svag ekonomi samt de som upplever ofrivillig ensamhet eller tidigare i livet har rapporterat ångestproblematik.

År 2020 beräknas depression komma på andra plats vad gäller funktionsnedsättning hos äldre – bara hjärtkärlsjukdomar drabbar fler.

Personer över 65 år får mycket sällan psykologiskt stöd, däremot skrivs mer psykofarmaka ut av primärvården i en period i livet då kroppen är känsligare för mediciners påverkan. Det är också vanligare med suicid bland personer över 65 år, och främst bland män över 80 år. De äldre som tar sitt liv har mer sällan än yngre sökt stöd för sitt psykiska mående eller på annat sätt uppvisat suicidala tendenser. (Socialstyrelsens rapport ”Psykisk ohälsa hos personer 65 år och äldre” 2018).

Äldre uppfattas ibland som en homogen grupp och ses på med viss nedlåtenhet eller osynliggörs. När äldre mår psykiskt dåligt ses det ofta som en naturlig del i åldrandet, vilket det inte är. Det innebär ett dubbelt stigma när man som äldre drabbas av eller redan tidigare lever med psykisk ohälsa.

Riksförbundet Hjärnkolls seniorarbete syftar till att öka kunskap, bryta fördomar och motverka stigma kring psykisk ohälsa med hjälp av våra seniorambassadörer. Vi vill bidra till att öppenheten kring psykisk ohälsa bland äldre ökar och att kunskapen om ämnet höjs.

Våra ambassadörer har ett vitt spektra av erfarenheter av psykisk ohälsa – schizofreni, depression, ADHD, PTSD, utmattningssyndrom och andra psykiska sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Seniorambassadörerna utgår i föreläsningar från sin egen livsberättelse. De gestaltar genom sina livsberättelser hur bemötande, fördomar och att falla mellan stolarna upplevs. De berättar om normer och attityder som ökar stigma men också bemötande som minskar stigma och utsatthet. De berättar om vägar tillbaka och vad samhället kan åstadkomma när de ger rätt stöd vid rätt tid.

Ambassadörerna föreläser, deltar i panelsamtal, kampanjer och media. De möter beslutsfattare och yrkesgrupper som arbetar med människor med psykisk ohälsa i sitt arbete, de möter allmänhet och grupper av personer med egen erfarenhet.

Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer

Seniorprojektet har tagit fram ett samtalsmaterial för äldre – Vi pratar om livet – som ger möjlighet att berätta om sina liv och lyssna på andras berättelser.

Boka en ambassadör

Fyll i en intresseanmälan, så hör vi av oss.

Att boka en föreläsning av en Hjärnkollambassadör kostar 4 200 kr. Har du frågor, hör av dig till info@hjarnkoll.se

Elisabeth Arborelius om vikten av att hjälpa andra

Elisabeth är präst, psykoterapeut och Hjärnkollambassadör. Hon berättar bitar ur sin egen livberättelse och om sitt arbete som seniorambassadör i Hjärnkoll.

Susanne Rolfner Suvanto om äldres psykiska hälsa

Susanne Rolfner Suvanto har arbetat med frågor som rör äldres psykiska hälsa i många år, och i filmen berättar hon bland annat hur man kan upptäcka psykisk ohälsa hos äldre, och vad man kan göra. Filmen är gjord av Svenska kyrkan.

Susanne är en av Hjärnkolls samarbetspartners och du kan boka en föreläsning av en Hjärnkollambassadör tillsammans med henne.