Visste du att den som flytt till Sverige löper större risk att drabbas av psykisk ohälsa än den som är född här? Eller att migrationsrelaterad stress kan påverka den som bott i landet i flera år även om personen mådde bra när den kom hit? Våra ambassadörer med migrationserfarenhet vill få fler att prata om hur de mår, och förbättra stödet från samhället. 

Att flytta till ett nytt land och en ny kultur kan vara påfrestande. Bara att lära sig ett nytt språk och att hitta rätt bland alla myndigheter är för många en stor utmaning. Det kan skilja sig från hemlandet hur man söker vård, eller hur samhället ser på psykisk ohälsa. Många har dessutom upplevt trauman som påverkar möjligheten att etableras i samhället.

De professioner som möter personer som invandrat kan uppleva att kommunikationen inte riktigt fungerar, och att det blir svårare att mötas.


Migrationsambassadör ger unikt perspektiv

Genom att boka en ambassadör med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa kan man få ett värdefullt och träffsäkert perspektiv på hur migration kan påverka en människa. De med psykisk ohälsa och liknande bakgrund kan lättare relatera och få hjälp att sätta ord på egna erfarenheter. Personal och volontärer kan med den personliga berättelsen få en djupare förståelse för problem och lösningar gällande bemötande och stödjande insatser.

Ambassadörernas berättelser kan exempelvis ge ett unikt perspektiv på att:

  • Etablera sig i ett nytt land med ADHD
  • Påverkas av en utdragen asylprocess och ostabil tillvaro
  • Hantera traumatiska händelser från flykten
  • Komma från en kultur där psykisk ohälsa är väldigt tabu
  • Vara anhörig till barn eller vuxna med NPF-diagnoser

Ambassadörerna bokas bland annat av SFI eller vuxenskola, asylboenden, vårdcentraler, psykiatri, socialtjänst, kommunala etableringsenheter, Arbetsförmedlingen samt utbildningar inom vård och omsorg. Våra ambassadörer med migrationserfarenhet kommer från utomnordiska länder, är äldre än 18 år, bor i flera delar av landet och föreläser på minst två språk.


Fakta om migration och psykisk ohälsa
Läs mer →

Tips för dig som möter migranter med psykisk ohälsa
Läs mer →

För dig som flytt eller migrerat
Läs mer →

Informationsmaterial
Läs mer →


Migration och psykisk ohälsa

Fakta om migrationsrelaterad stress, riskgrupp, orsaker, verktyg för kulturanpassat bemötande.


Informationsmaterial

Filmer, broschyrer och intervjuer om migration och psykisk ohälsa på svenska och andra språk.


Möta migranter med psykisk ohälsa

Tips för dig som möter personer med erfarenhet av migration och psykisk ohälsa.

För dig som flytt eller migrerat

Information om psykisk ohälsa och stress från migration och vad du kan få för hjälp.

Boka en ambassadör

Här kan du läsa om våra ambassadörer med erfarenhet av migration och skicka en bokningsförfrågan.