Vi pratar om livet – män 70+

ett suicidpreventivt projekt 2020-2022

 

Bakgrund till projektet

Äldre män söker sällan psykiatrisk vård/stöd för psykisk ohälsa. Kan möjligen ha sökt primärvård för någon fysisk åkomma.​

Äldre män deltar mer sällan än äldre kvinnor i samtalsgrupper, studiecirklar och liknande som skulle kunna stärka deras psykiska välmående. ​

Traditionella könsstereotyper påverkar männens möjligheter att få det stöd de skulle behöva för att inte hamna i depression och ångest.

Och äldre män är kraftigt överrepresenterade vad gäller självmord. Se diagrammet till vänster med suicidtal för män och kvinnor i olika åldersgrupper. Från Socialstyrelsens statistikdatabas 2020.

Hur kan Hjärnkoll medverka till att minska suicidtalen och öka det psykiska välbefinnandet bland äldre män? Det var den grundläggande frågan i projektet.

 

Hur når vi de äldre männen?

I Hjärnkolls arbete med Vi pratar om livet – samtalsgrupp för seniorer är det viktigt att nå personer som inte av egen kraft tar sig till en samtalsgrupp och som har en ökad risk att hamna i ofrivillig ensamhet och drabbas av oro, ångest och depression.

Här kan du läsa mer om samtalsgruppen Vi pratar om livet.

Forskning visar att män över 80 år är kraftigt överrepresenterade vad gäller suicid. De söker inte lika ofta hjälp för psykiska besvär som yngre män och kvinnor. Flertalet av de som tagit sitt liv eller försökt lider av depression, inte sällan odiagnosticerad.

Hur når man då äldre män i riskzon för psykisk ohälsa och i förlängningen suicid? Om de inte självmant kommer till en samtalsgrupp så måste vi söka upp dem. Vilka ser dem? Personer som möter dem i sitt arbete inom kommunal och regional verksamhet; biståndshandläggare, hemtjänst, vårdcentraler och anhörigkonsulenter och äldrepsykiatrin är några. Det var därför avgörande för ett framgångsrikt projekt att samarbeta med dessa.  

Konkret samverkan avgörande för att hitta nya vägar

Det finns ett stort behov av att hitta vägar för att nå äldre personer som är på väg att glida in i psykisk ohälsa eller som redan har gjort det. Projektet ämnade därför bygga hållbar samverkan med kommun/stad och region för att tillsammans förebygga suicid bland äldre. Att tillsammans utforska och utforma tillvägagångssätt som gör att vi når även de som redan börjat isolera sig och tappa livslusten.

Projektet har bedrivits i samverkan med beslutsfattare och professioner inom Västra Götaland/Göteborg samt Region Stockholm/Stockholms stad. 

Genom projektmedel från Folkhälsomyndigheten har vi också fått möjlighet att beforska samverkansprocessen samt samtalsgrupperna. Stiftelsen Äldrecentrum FoU i Stockholms län har stått för dessa två forskningsprocesser

Länkar till forskningsrapporterna kommer HÄR inom kort

Projektets mål är att
  • ta fram tillvägagångssätt för att kunna erbjuda män över 70 år att delta i samtalsgruppen Vi pratar om livet, 
  • identifiera vägar och arbetssätt för att nå målgruppen, tillsammans med medarbetare och beslutsfattare inom kommunal och regional verksamhet,
  • att ta fram ett material där lärdomar från projektet förmedlas till offentliga aktörer och civilsamhällsorganisationer som arbetar med äldre och äldrefrågor.

Projektet genomfördes i Västra Götaland och Stockholm under perioden juni 2020-december 2022.

Resultaten från projektet – Äldre män VILL prata om livet

Projektet visade med all önskvärd tydlighet att äldre män visst vill prata om livet med andra äldre män om de bara ges förutsättningar till det. Om detta kan ni läsa i det bokpaket som redovisar resultat och reflektioner från projektet.

Beställa bokpaketet kostnadsfritt mot frakt HÄR.

Resultaten presenterades 11 november 2022 under en nationell slutkonferens. Den går att se i efterhand HÄR.